Στοιχεία δεδομένων σταθερού μήκους

Fixed length data elements

σ