Στρατηγική με διαδοχικές ομάδες εννοιών

Successive facet strategy

σ