Συγχωνεύτηκε με... και… για να σχηματίσει το (περιοδικά)

Merged with… to form

σ