Συλλογικό αρχειακό σύνολο

Collective archive group

σ