Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών =ΣΚΕΑΒ

Hellenic Academic Libraries Union Catalogue =HALUC

σ