Σύνθετος όρος ευρετηρίασης

Compound index term, Composite index term

σ