Σύστημα ανάκτησης πληροφοριών

Information retrieval system =IRS

σ