Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων

Database management system =DBMS

σ