Σύστημα επεξεργασίας δεδομένων

Data processing system

σ