Τεχνητή γλώσσα ευρετηρίασης

Artificial indexing language

τ