Τμήμα εθνικής χρήσης (πεδίο του UNIMARC)

National use block

τ