Τμήμα σημειώσεων (πεδίο του UNIMARC)

Note block

τ