Τόπος δημοσίευσης, διάθεσης, κ.λπ.

Place of publication, distribution, etc.

τ