Βιβλιογραφικός πρόδρομος

Bibliographic antecedent

β