Υπογεγραμμένο από τον συγγραφέα

Autographed by the author, Signed by the author

υ