Υποψήφιος (πανεπιστημιακής διατριβής)

Respondent (academic disputation)

υ